شناخت طرحواره ها

هنگامی که کنش والدین و شرایط اجتماعی در حد بهینه و مطلوب باشد، در ساختار شخصیت کودکان در این پنج زمینه الگویی سالم ساخته می شود، اما چنانچه والدین و محیط اجتماعی در حد بهینه و مطلوب نباشد، کودک مستعد ایجاد طرحواره های ناسازگار اولیه در یک یا چند حوزه تحولی می شود. هنگامی که کودک به هر دلیلی با یکی از والدین زندگی کرده باشد. یکی از مراجعینم که برای مشاوره خانواده به من مراجعه کرده بود، خانمی بود که دائما شغل عوض میکرد و همسرش او را فردی تنوعطلب و لذت طلب میدانست و به او میگفت تو آدم لذت طلبی هستی و دائماً شغل عوض میکنی وقتی که با خانمش صحبت کردم متوجه این طرحواره در او شدم او بر اساس احساسات شغلش را تعیین میکرد. احساس های مربوط به رهاشدگی را بازنگری کنید و حساسیت های خود را به از دست دادن افراد نزدیک ترس از تنهایی و نیاز به آویزان شدن و وابستگی بیمارگونه بشناسید.


شما در قبال حرف های بی اهمیت یا کارهای معمول همسر تان واکنش شدید و افراطی نشان می دهید و این کارها یا حرف ها را نشانه از قصد او برای جدایی تفسیر می کنید. ۱۳- ایثار: تمركز افراطی به ارضای نیازهای دیگران در زندگی روزمره به گونه ای كه از رضایتمندی خود فرد جلوگیری نماید، رایج ترین، استدلالی كه برای این كار ذكر می شود عبارت است از جلوگیری از آسیب زدن به دیگران، جلوگیری از احساس گناه ناشی از خودخواهی یا برای تداوم ارتباط با افرادی كه نیازهایشان را درك می كنیم. تکنیکهای شناختی به شناخت و به چالش کشیدن الگوهای فکری خطرناک ناشی از طرحوارهها کمک می کنند. در نهایت به کمک تکنیک هایی فرد موفق به تخلیه هیجانات ناشی از آن احساس میشود. کنترل کردن شریک عاطفی زمانی اتفاق می افتد که فرد دچار تله رهاشدگی باشد. این طرحواره زمانی شکل میگیرد که نیازهای عاطفی کودک مانند عشق و توجه، نیاز به داشتن حمایتگر و حامی و نیازهای مشابه در او برآورده نشود.


هنگامی که مادر کودک را در اتاقی یا در منزل تنها رها کند و به کارهای خانه یا خودش رسیدگی کند یا برای انجام کاری به بیرون از منزل برود. با توجه به اینکه فرد چه تجاربی داشته و نیازهایش چگونه بر آورده شده و خلق و خوی فرد چیست ۵ حوزه مشخص شده که هر حوزه طرحواره هایی را در بر می گیرد. وقتی ذهنیتهای طرحوارهای راه افتادند، شما برای تسکین درد آنها به سبکها مقابلهای متوسل میشوید؛ این سبکها از فردی به فرد دیگر فرق دارند و از خلق و خو و عادات متفاوت آدمها نشات میگیرند. سرانجام تصمیم گرفتیم باخانواده ی او صحبت کرده و خاطراتی را که خود او فراموش کرده در ارتباط با والدینش از آنها جویا شویم. نظریه رشدی طرحواره درمانی 5 نیاز اصلی را برای بشر عنوان میکند. طرخواره چگونه به ما می گوید برای انجام یک کار باید چه مراحلی را طی کنیم و هرچقدر بازخوردها و اشتراک گذاری این محتوی به عنوان یک دستورالعمل مفید بیشتر باشد، به معنی واقعی نتیجه غنی پی خواهید برد. اگر که طرحواره استحقاق شما از این نوع باشد به خودتان کاملاً حق میدهید که مسئولیت زندگی خودتان را بر دوش دیگران بگذارید و خودتان را فردی ضعیف و ناتوان و نیازمند جا میزنید و از دیگران میخواهد که قوی باشند و از شما حمایت کنند.


البته هیچ اشکالی ندارد که قبل از مراجعه درباره صلاحیت روانشناسی که نزد او میرویم پرسوجو کنیم اما این که مستقیماً از روانشناس بالینی بپرسیم که تحصیلات شما چیست و در کجا تحصیل کردید رفتار مناسبی نیست میشوداین سوالات را از منشی پرسید اما آنها به خودشان حق میدهند که هر طوری که دلشان میخواهد رفتار کنند. پرسشهای متداول- شاید که سوالات خود را در این قسمت پیدا کنید اینجا را کلیک کنید. اگر که نتوانید جلوی احساسات خودتان را بگیرید ممکن است که به سمت کارهای غیرقانونی و مجرمانه هم سوق پیدا کنید اما شما بیشتر اوقات آمادگی سوء استفاده و بهرهکشی از دیگران، قشقرق راه انداختن و یا رفتارهایی که متناسب با سن شما نیست را دارید. کودک آسیب دیدهٔ درون را حس کنید. طرحواره ها کجا خود را نشان می دهند؟ ۱۴. اگر در روابط خود به طرف مقابلی ایراد می گیرید و سرزنشش می کنید، دست از این کار بردارید.